Vallalar.Net
Vallalar.Net
அகங்காரக்
அகங்காரம்
அகத்தானைப்
அகத்தே
அகத்தொன்று
அகமாறிய
அகம்புறம்
அகரஉ
அகரஉகர
அகரசபாபதி
அகரநிலை
அகவடிவை
அகிலபுவன
அக்கநுதல்
அக்கோஈ
அங்கசங்க
அங்கணனே
அங்கவ
அங்கவர்
அங்கே
அங்கையில்
அசையா
அசையும்
அச்சந்
அச்சமெலாம்
அச்சம்
அச்சம்நீக்
அச்சாநான்
அச்சுதர்
அச்சேஈ
அச்சை
அச்சையும்
அச்சோ
அஞ்சலென்றாய்
அஞ்சலை
அஞ்சல்அஞ்சல்
அஞ்சல்என்
அஞ்சா
அஞ்சாதே
அஞ்சிஅஞ்சி
அஞ்சொற்
அஞ்சோடஞ்சவை
அடங்குநாள்
அடமுடி
அடர்மலத்
அடலை
அடாதகா
அடிஇது
அடிகேள்நான்
அடிக்கடி
அடிக்கடிஎன்
அடிச்சிறியேன்
அடிநடு
அடிநாளில்
அடிபிடித்துத்
அடிமைசெயப்
அடிய
அடியனேன்
அடியன்ஆக்கிப்
அடியர்
அடியாதென்
அடியார்
அடியார்க்
அடியும்நடுவும்
அடியெனல்
அடியேன்
அடிவளர்
அடிவிளங்கக்
அடுக்கியபேர்
அடுக்குந்
அடுத்தவர்
அடுத்தவர்க்
அடுத்தானை
அடுத்தார்
அடுத்தார்க்
அடுத்திலேன்
அடுத்துநான்
அடுத்தே
அடைந்திடுமின்
அடையாத
அடையார்
அட்ட
அணங்கனார்
அணங்கெழுபே
அணிகொள்
அணிமணி
அணிமதியி
அணியார்
அணியே
அணிவளர்
அணிவேல்
அணுவிலணு
அணையவா
அண்ட
அண்டஅப்
அண்டஒரு
அண்டங்க
அண்டங்கண்
அண்டங்கள்
அண்டத்
அண்டனை
அண்டபகி
அண்டப்
அண்டமும்
அண்டமெலாம்
அண்டம்எலாம்
அண்டர்
அண்டர்க்
அண்டவகை
அண்டவள
அண்டாரை
அண்ண
அண்ணஈ
அண்ணா
அண்ணாநான்
அண்ணாவே
அண்ணாவோ
அண்ணி
அண்மை
அதுபா
அதுபார்
அதுவளர்
அத்த
அத்தநீ
அத்தனே
அத்தனை
அத்தமுத்த
அத்தம்நேர்
அத்தாநான்
அத்திரு
அத்தோஈ
அந்தண
அந்தமோ
அந்தரங்க
அந்தரத்தில்
அந்தரமிங்
அந்தார்
அந்தேஈ
அந்தோ
அந்தோஈ
அந்நாணை
அந்நாளில்
அந்நாள்வந்
அனகவனஜ
அனஞ்சூ
அனத்துப்
அனந்தகோ
அனந்தமறை
அனம்பொறுத்
அன்னந
அன்னப்பார்ப்
அன்னமுண
அன்னம்
அன்னம்உண
அன்னே
அன்னேஎன்
அன்னை
அன்னைபோன்
அன்னைமது
அன்னையப்பன்
அன்னையினும்
அன்னையில்
அன்னையே
அன்னையைக்கண்
அன்னோ
அன்னோஈ
அன்ப
அன்பனே
அன்பரி
அன்பரின்பங்
அன்பர்
அன்பர்உளக்
அன்பர்கள்
அன்பர்க்
அன்பர்தம்
அன்பர்திரு
அன்பர்பால்
அன்பர்மனக்
அன்பளிப்ப
அன்பாடு
அன்பாட்டை
அன்பாலென்
அன்பின்
அன்பிலா
அன்பிலே
அன்பிலேன்
அன்புடன்நின்
அன்புடை
அன்புடைய
அன்புடையாய்
அன்புடையார்
அன்புமுந்து
அன்புரு
அன்புற்
அன்பெனும்
அன்பே
அன்றகத்தே
அன்றி
அன்றிதோ
அன்று
அன்றும்
அன்றெனக்கு
அன்றே
அன்றொருநாள்
அன்றோர்
அபயம்
அபயவ
அப்பணி
அப்பனை
அப்பன்
அப்பன்வரு
அப்பர்வரு
அப்பா
அப்பாஈ
அப்பாஎன்
அப்பாநான்
அப்பாநின்
அப்பாலுன்
அப்பாலே
அப்பூறு
அமரரும்
அமரா
அமராவதி
அமலசபாபதி
அமலாநான்
அமைவ
அம்ப
அம்பர
அம்பரத்தே
அம்பல
அம்பலத்
அம்பலத்தில்
அம்பலத்தே
அம்பலத்தொருநடம்
அம்பலப்
அம்பலம்
அம்பலவர்
அம்பாதல்
அம்புவி
அம்புவியி
அம்பொன்று
அம்போ
அம்மதவேள்
அம்மா
அம்மாஈ
அம்மாநான்
அம்மான்நின்
அம்மை
அம்மையு
அம்மையே
அம்மையைக்
அயனும்
அயன்தவத்
அயன்முதலோர்
அயர்வறுபே
அயலறியேன்
அயிலேந்தும்
அய்யாஎன்
அரகர
அரக்கன்
அரங்கினிற்
அரசர்எலாம்
அரசுவரு
அரசே
அரசேநின்
அரந்தை
அரவக்
அரிதாகி
அரிபிர
அரிபிரமர்
அரிபிரமா
அரிய
அரியது
அருகா
அருட்கட
அருட்சபை
அருட்சோதி
அருட்சோதித்
அருட்பிர
அருட்பெ
அருட்பெரு
அருட்பெருங்
அருட்பெருஞ்
அருட்பெருஞ்சோதியைக்
அருட்பொது
அருணா
அருந்தவர்
அருந்தி
அருமருந்
அருமறையா
அரும்பாய
அரும்பிலே
அரும்பெறல்
அரும்பொன்அனை
அரும்பொரு
அருளரசை
அருளருவி
அருளறி
அருளா
அருளாநான்
அருளாம்
அருளார்
அருளாலே
அருளாளர்
அருளினை
அருளுடைய
அருளுடையாய்
அருளுடையார்
அருளுதிக்குந்
அருளும்
அருளுருவாய்
அருளுறு
அருளுறுங்
அருளெலாம்
அருளே
அருளோங்கு
அருள்அ
அருள்அர
அருள்அளித்தான்
அருள்ஓர்
அருள்செய்
அருள்நிறைந்த
அருள்நிலை
அருள்பழுக்கும்
அருள்பழுத்
அருள்பவன்
அருள்வடி
அருள்வதுன்
அருள்வளர்
அருள்வழங்குந்
அருள்வி
அருள்விளக்கே
அருள்விளங்கும்
அருள்வெளியில்
அருவே
அரைக்கணமும்
அரைசெலாம்
அரைசே
அரைசேநான்
அரைமதிக்
அறங்கனிந்த
அறங்காதல்
அறங்குலவு
அறங்கொள்
அறத்தாயை
அறம்பழுக்கும்
அறிந்த
அறிந்தன
அறிந்தானை
அறிந்திலை
அறியாத
அறியாப்
அறியாமல்
அறியேன்
அறிவாநான்
அறிவி
அறிவிலாச்
அறிவிலேன்
அறிவில்
அறிவுடையார்
அறிவுள்அறியும்
அறிவொரு
அறைகின்ற
அறையாத
அற்கண்டம்
அற்ப
அற்புத
அற்புதக்
அற்புதத்
அற்புதநின்
அற்புதப்பே
அற்புதப்பொன்
அற்புதம்
அற்றமும்
அலங்கரிக்
அலங்கும்
அலப்பற
அலைஓய்
அலைகடலும்
அலையெழுத்
அலைவளைக்கும்
அல்ல
அல்லலங்
அல்லல்
அல்லார்க்கும்
அல்லாலம்
அல்லுண்ட
அல்விலங்கு
அல்வைத்த
அளத்திலே
அளந்திடுவே
அளவிறந்த
அளவிலா
அளவெலாங்
அளவைகள்
அளவைக்
அளவையெலாங்
அளிக்குங்
அளித்தார்
அளித்து
அளிய
அளியா
அளியே
அள்ள
அள்ளற்
அள்ளிக்
அழகனே
அழகா
அழகுநிறைந்
அழிதரும்
அழிந்த
அழியா
அழியாக்
அழியாப்
அழுக்கு
அழுத
அழுது
அவமே
அவம்நாள்
அவரவர்
அவ்வண்ணம்
அவ்வவ்
ஆக
ஆகம
ஆக்கம்
ஆக்கல்
ஆக்கல்ஒன்
ஆக்கி
ஆக்கிய
ஆக்கும்
ஆங்கவர்
ஆங்காங்கே
ஆங்காரம்
ஆசறும்
ஆசும்
ஆசைஉண்டேல்
ஆசைஉள்
ஆசைகொண்டேன்
ஆடஎடுத்
ஆடக
ஆடகப்பொற்
ஆடல்
ஆடல்கொண்
ஆடவா
ஆடாதீர்
ஆடிய
ஆடியகால்
ஆடுகின்ற
ஆடேடி
ஆட்சிகண்
ஆட்டம்
ஆட்டு
ஆட்டுக்குக்
ஆட்டுத்
ஆணவமாம்
ஆணவம்
ஆணி
ஆணிப்பொன்
ஆணை
ஆணைஉன்மேல்
ஆணைநும்
ஆண்ட
ஆண்டநின்
ஆண்டவ
ஆண்டவநின்
ஆண்டவன்நீ
ஆண்டாய்
ஆண்பனைபெண்
ஆதர
ஆதலால்
ஆதவன்தன்
ஆதவாத
ஆதாம்பர
ஆதார
ஆதி
ஆதிஅ
ஆதிஅந்தம்
ஆதிஅப்
ஆதிஈ
ஆதிக்க
ஆதிநீதி
ஆதியந்த
ஆதியிலே
ஆதியுமாய்
ஆதியும்
ஆதியே
ஆதியை
ஆனந்த
ஆனந்தக்
ஆனந்தத்
ஆனால்
ஆனேன்
ஆனேறும்
ஆன்பாலும்
ஆன்றானை
ஆபத்தை
ஆமோ
ஆயகால்
ஆயவாய
ஆயாக்
ஆயாது
ஆயாமை
ஆயிரங்
ஆயிரமன்றே
ஆயும்
ஆயேன்
ஆய்உரைத்த
ஆய்தருவே
ஆரண
ஆரணத்
ஆரணமும்
ஆரணமே
ஆரணம்
ஆரணர்நா
ஆரமு
ஆரமுதம்
ஆரமுதே
ஆரா
ஆராலும்
ஆரிய
ஆருமறி
ஆருயிர்க்
ஆரூர்
ஆர்அறிவார்
ஆர்கின்ற
ஆர்கொண்டார்
ஆர்க்கு
ஆர்க்கும்
ஆர்த்தார்
ஆர்த்து
ஆர்நீஎன்
ஆர்ந்தஅருட்
ஆர்ந்தவே
ஆர்ப்பார்
ஆறடுத்துச்
ஆறத்
ஆறந்த
ஆறந்தத்
ஆறாத்
ஆறாமல்
ஆறாறு
ஆறாறுக்
ஆறிட்ட
ஆறு
ஆறுமுகப்
ஆறெனும்
ஆற்றாத
ஆற்றால்
ஆற்றுச்
ஆற்றுவிட
ஆற்றுவெள்ளம்
ஆல
ஆலம்
ஆல்அ
ஆளாக
ஆளாயோ
ஆளுடையான்
ஆளுடையாய்
ஆழி
ஆவ
ஆவல்
ஆவா
ஆவாஈ
ஆவாஎன்
ஆவித்
இகத்திருந்த
இகத்திலே
இகத்தும்
இகத்துழல்
இகழ்ந்திடேல்
இகவா
இக்கட்
இக்கணம்இ
இக்கரை
இங்கங்கென்
இங்கோர்
இசைத்திடவும்
இசைந்தான்என்
இசையாமல்
இசைவளர்
இச்சை
இச்சைஎலாம்
இச்சைஒன்றும்
இச்சைநின்மே
இச்சையின்
இச்சைவே
இடஞ்சே
இடமும்
இடமே
இடம்பெறும்இந்
இடம்பெற்ற
இடர்தவிர்த்
இடர்தீர்
இடர்தொலைந்த
இடுக்கி
இடைக்கொடி
இட்டங்
இட்டவகை
இட்டார்
இணக்கறியீர்
இணைஎன்று
இணைஏதும்
இணைஒன்றும்
இணையேதும்
இண்டைச்
இதுதரு
இதுதருணம்
இதுநல்ல
இதுபதி
இதுவரை
இதுவே
இத்தகை
இத்தனை
இத்தனைஎன்
இத்தா
இந்த
இந்தவிர்
இந்தா
இந்தார்
இந்தியமாய்க்
இந்நாளே
இந்நாள்
இனிஓர்
இனித்தசெங்
இனித்தபழச்
இனித்துயர்
இனிப்பாடு
இனிப்பிரிந்
இனிய
இனியநற்
இனியநின்
இனியே
இனியேது
இன்உரைஅன்
இன்சுவை
இன்னல்
இன்னவா
இன்னுமிங்
இன்னும்
இன்னும்தாழ்த்
இன்னே
இன்ப
இன்படையான்
இன்பப்
இன்பமற்
இன்பம்
இன்பருளும்
இன்பற்ற
இன்பவடி
இன்பாட்டுத்
இன்பாலே
இன்பால்
இன்பிலே
இன்புடை
இன்புடைப்
இன்புடையார்
இன்புறநான்
இன்புறலாம்
இன்புறும்
இன்பேநன்
இன்றல
இன்றிருந்
இன்று
இன்றுவரு
இன்றோ
இப்பா
இப்பாரில்
இப்பார்
இப்பாவி
இப்புவி
இமைக்கும்
இமையவர்
இம்மா
இம்மை
இம்மையி
இம்மையினோ
இயங்கா
இயங்காத
இயங்காளி
இயற்கைஉண்மை
இயற்கையிலே
இயல்கிளர்
இயல்வேதா
இரக்கம்
இரக்கின்
இரங்கா
இரண்டே
இரவகத்தே
இரவிமதி
இரவிலா
இரவிலே
இரவில்
இரவில்அடி
இரவு
இரவும்
இராப்பகலில்
இராப்பகல்
இருக்க
இருட்சாதித்
இருட்டாய
இருட்பெரு
இருந்தஇடந்
இருந்தனை
இருந்தாய்
இருந்தார்
இருப்பாய
இருப்பு
இருப்பேன்
இருமை
இருமையும்
இரும்பினும்
இரும்புநேர்
இரும்புன்னை
இருளற
இருளான
இருளும்
இருளை
இருளைக்
இருள்ஆர்
இருள்இரவில்
இருள்நிறைந்த
இருவர்க்
இருவினைஒப்
இறகெடுத்த
இறக்கவும்
இறந்தவரை
இறந்தவர்கள்
இறந்திறந்தே
இறப்பி
இறவா
இறவாமை
இறுகப்
இறைஅளவும்
இறைக்குளே
இறையளவும்
இறையார்
இறையும்
இறையும்நின்
இறையேனும்
இறைவநின
இறைவன்வரு
இறைவா
இலக்கம்
இலங்கா
இலங்கு
இலங்குகின்ற
இலதை
இலனே
இலமே
இலவு
இலைஎ
இலைக்குளநீ
இலையாற்று
இலைவேட்ட
இல்லாமை
இல்லை
இல்லைஉண்
இல்லைஎன்
இல்லையே
இளகும்இதய
இளங்கொடி
இளிவே
இளைத்த
இழிந்தாலு
இழுதை
இழைஎலாம்
இழைபொ
இவர்க்கும்
இவையலால்
இவ்வணஞ்
இவ்வழியில்
இவ்வுல
இவ்வுலகில்
இவ்வுலகோர்
இவ்வேளை
ஈஎன்று
ஈங்குசிலர்
ஈசனைத்
ஈசன்அரு
ஈசர்
ஈசர்என
ஈடணை
ஈடணைகள்
ஈடறி
ஈடில்பெருந்
ஈண்டறி
ஈண்டவனேன்
ஈதல்
ஈதல்கண்
ஈதியல்
ஈதுகேள்
ஈன
ஈனத்
ஈனமறுத்
ஈனமெலாம்
ஈனம்
ஈனவுடற்
ஈன்றநற்
ஈன்றவ
ஈன்றாளும்
ஈன்று
ஈமப்
ஈயெனப்
ஈயோ
ஈரமும்
ஈரா
ஈர்ந்த
ஈர்ந்தேன்
ஈறறி
ஈறி
ஈற்றறியேன்
ஈற்றில்ஒன்றாய்
உகஞ்சே
உச்சி
உடம்பார்
உடம்புவரு
உடம்பொரு
உடற்கச்
உடல்எலாம்
உடல்குளிர
உடுக்க
உடுக்கும்
உடுத்ததுகில்
உடுத்திலேம்
உடுத்தும்
உடுப்பவனும்
உடுப்பார்
உடைஉ
உடைகொள்
உடைமையைத்
உடைய
உடையஅம்
உடையவ
உடையவர்என்
உடையா
உடையானை
உடையாய்
உடையாய்உன்
உடையாய்என்
உடையார்
உடையென்ன
உடையென்றும்
உட்டிகழ்ந்த
உணர்ந்தவர்
உணர்ந்துணர்ந்
உணவை
உணிக்கும்
உண்கண்
உண்டதும்
உண்டதே
உண்டதோ
உண்டநஞ்
உண்டனவே
உண்டாய
உண்டால்
உண்டியே
உண்டு
உண்டுடுத்
உண்டுநஞ்
உண்டேர்என
உண்டோ
உண்ணஉண்ணத்
உண்ணாடும்
உண்ணி
உண்ணு
உண்ணுகின்ற
உண்மை
உண்மைஉரைத்
உண்மையுரைக்
உண்மையே
உதயச்
உத்தமர்பொன்
உத்தர
உந்து
உனக்கே
உன்ஆணை
உன்உள்ளம்
உன்கடன்
உன்நினைவி
உன்னற்
உன்னால்
உன்னுகின்ற
உன்னுதற்கும்
உன்னுதோ
உன்னும்
உன்னேர்
உன்னை
உன்னைக்கண்டு
உன்னைநினைந்
உன்னைமறந்
உன்னைவிட
உன்புடைநான்
உன்பேர்
உன்மனியின்
உபய
உபயம
உபல
உப்பி
உப்பிருந்த
உப்புற்ற
உமைக்கொருபாதி
உம்பருக்குங்
உம்பர்
உம்பர்தமக்
உம்பர்துயர்
உம்பர்வான்
உம்மாணை
உயங்குகின்றேன்
உயத்திடம்
உயிரு
உயிருறும்
உயிரெலாம்
உயிர்அனு
உயிர்க்குள்
உயிர்க்கொலையும்
உய்பிள்ளை
உய்ய
உய்யஒன்
உய்யவல்
உய்யும்
உய்வண்ணம்
உரத்தவான்
உரத்தொரு
உரப்பார்
உரியதுரிய
உரியபெருந்
உருஅண்டப்
உருத்திரர்கள்
உருத்திரர்நா
உருத்துள்
உருநான்கும்
உருமத்தி
உருமலி
உருவ
உருவத்தி
உருவமும்
உருவம்ஒரு
உருவாகி
உருவாய்
உருவினதாய்
உருவும்
உருவுள
உருவெளியே
உருவே
உரைகடந்த
உரைத்தார்
உரைவளர்
உரைவிசுவம்
உறங்கி
உறங்கு
உறவனே
உறவானை
உறவு
உறவும்
உறவே
உறியிலே
உறுவினை
உறைந்திடும்ஐங்
உறைந்து
உற்ற
உற்றதா
உற்றதோர்
உற்றமொழி
உற்றா
உற்றியலும்
உலக
உலகநிலை
உலகந்
உலகமெலாந்
உலகமெலாம்
உலகமெல்லாம்
உலகம்
உலகறி
உலகியற்
உலகியலின்
உலகியலோ
உலகியல்
உலகுபல்
உலகுபுகழ்
உலகுயிர்
உலகெ
உலகெலாந்
உலகெலாம்
உலர்ந்தமரந்
உளங்கொள்
உளத்தே
உளந்தளர
உளமும்உணர்வும்
உளம்எனது
உளவறிந்தோர்
உள்உணர்வோர்
உள்ள
உள்ளக்
உள்ளதாய்
உள்ளதே
உள்ளத்
உள்ளத்தி
உள்ளபடி
உள்ளமனக்
உள்ளமறிந்
உள்ளமுதம்
உள்ளமும்
உள்ளமே
உள்ளம்
உள்ளலேன்
உள்ளவாம்
உள்ளானைக்
உள்ளார்
உள்ளி
உள்ளிரவி
உள்ளிருள்
உள்ளுண்ட
உள்ளும்
உள்ளுருகுந்
உள்ளொன்ற
உழக்கறியீர்
உழல்உற்ற
உழைஒன்
உவட்டாது
உவந்தென
உவந்தொரு
ஊக
ஊக்கம்
ஊடல்இல்
ஊடல்செய்
ஊடுகின்ற
ஊடுதற்கோர்
ஊடும்போ
ஊட்டு
ஊட்டுகின்ற
ஊட்டுந்
ஊணத்
ஊணே
ஊண்உ
ஊதி
ஊதியம்
ஊன
ஊனமிலா
ஊனம்
ஊனவுல
ஊனின்ற
ஊனெண்ணும்
ஊனே
ஊன்உரைக்கும்
ஊன்கொண்ட
ஊன்செய்த
ஊன்பார்க்கும்
ஊன்பெறும்
ஊன்மறந்த
ஊன்றுநும்
ஊமை
ஊரா
ஊராசை
ஊருமில்
ஊரும்
ஊரூ
ஊர்ஆதி
ஊர்என்
ஊர்சொல்வேன்
ஊர்தரு
ஊர்மதிக்க
ஊறு
ஊற்றம்
ஊற்றார்
ஊற்றை
ஊழிதோ
ஊழிவெள்ளம்
ஊழை
ஊழ்வி
எக்கரை
எக்கரையும்
எங்கள்
எங்குமாய்
எங்கும்விளங்
எங்கோவே
எச்ச
எச்சநீட்டி
எச்சம
எச்சம்
எச்சம்பெ
எச்சோடு
எஞ்ச
எஞ்சல்
எஞ்சா
எட்டஎட்டி
எட்டரும்
எட்டிக்
எட்டிரண்டும்
எட்டும்
எணங்குறியேன்
எண்உறும்
எண்கடந்த
எண்ண
எண்ணமெல்
எண்ணலைவே
எண்ணா
எண்ணாக்
எண்ணாத
எண்ணாமல்
எண்ணார்புரம்
எண்ணி
எண்ணினைப்ப
எண்ணிய
எண்ணியநம்
எண்ணியவா
எண்ணிலா
எண்ணிலெளி
எண்ணில்
எண்ணுகின்றேன்
எண்ணுதற்கும்
எண்ணுந்
எண்ணும்அவ்
எண்ணுறுவி
எண்ணேர்
எண்தோள்
எண்பெ
எதுதருணம்
எத்தனை
எத்தாலும்
எத்திக்கும்
எத்துணையும்
எந்த
எந்தரமுட்
எந்தாயென்
எந்தாய்
எந்தாய்உனைக்
எந்தாய்நின்
எந்தை
எந்தைஎன்
எந்தைநினை
எந்தைபிரான்
எந்தையே
எந்தையைக்
எந்நாள்
எனக்கு
எனக்குநன்மை
எனக்கும்
எனக்குள்
எனதென்பதும்
எனைப்பெற்ற
எனையடைந்
எனையறியாப்
எனையான்
என்அறிவாம்
என்அறிவை
என்ஆ
என்ஆசை
என்இயலே
என்இயல்
என்இரு
என்இறைவன்
என்உடலும்
என்உயிருக்
என்உயிரும்
என்உயிர்
என்உள
என்உளம்
என்என்
என்கணவர்
என்கண்
என்குணத்தான்
என்குரு
என்குறை
என்சாமி
என்சிறுமை
என்சுதந்
என்செயல்
என்செய்
என்செய்கை
என்செய்வேன்
என்சொல்
என்தரத்துக்
என்நாணை
என்நிகர்
என்ன
என்னமுதே
என்னரசே
என்னறி
என்னள
என்னவா
என்னா
என்னார்
என்னால்ஓர்
என்னிதய
என்னியல்போல்
என்னிருகண்
என்னிறை
என்னிலை
என்னுடை
என்னுடைய
என்னுயி
என்னுயிரில்
என்னுயிர்
என்னுயிர்க்
என்னுயிர்நீ
என்னுரிமைத்
என்னுரைக்கேன்
என்னுற
என்னுளம்நீ
என்னெஞ்சோர்
என்னே
என்னேஈ
என்னேஎன்
என்னேஎம்
என்னேநின்
என்னை
என்னைஅறியாப்பருவத்
என்னைஆண்
என்னைஒன்றும்
என்னைக்
என்னைத்
என்னைத்தா
என்னைநின்
என்னைமண
என்னையும்
என்னையும்என்
என்ப
என்பாட்டுக்
என்பாற்
என்பாலோ
என்பால்
என்பி
என்பிழை
என்பிழையா
என்புகல்வேன்
என்புடை
என்பெரு
என்பொருள்
என்போன்
என்போல்
என்மாலை
என்மே
என்மேற்
என்றசொல்
என்றிரவி
என்று
என்றுங்
என்றுநின்
என்றும்
என்றும்உனக்
என்றும்என்றின்
என்றும்நா
என்றென்
என்றே
என்வடிவந்
எப்படிநின்
எப்பா
எப்பாலும்
எப்பொருட்கும்
எப்பொருளும்
எம்பலத்
எம்பால்
எம்புலப்
எம்பெருமான்
எம்பொருள்
எம்மத
எம்மதத்தில்
எம்மான்
எம்மே
எம்மை
எம்மையும்என்
எய்தற்
எய்ப்பற
எய்ப்பிலே
எய்யா
எய்வகைசார்
எருதின்உழைத்
எருதில்
எற்றுக்
எற்றே
எற்றேஈ
எல்லா
எல்லாக்
எல்லாஞ்செய
எல்லாஞ்செய்
எல்லாந்தான்
எல்லாமுஞ்
எல்லாமும்
எல்லாம்
எல்லாம்செய்
எல்லாரு
எல்லார்க்கும்
எளிய
எளியனேன்
எளியரை
எளியவர்
எளியேன்
எளியேன்நின்
எள்ளலற
எள்ளலாம்
எள்ளலில்
எள்ளலே
எள்ளிருக்
எள்ளுகின்ற
எள்ளேத
எழுதா
எழுத்தறிந்து
எழுத்தினொடு
எழுவகைப்
எழுவினும்
எவர்க்கும்
எவ்வகைத்தாந்
எவ்வண்ணம்
எவ்விடத்தும்
எவ்வுயிரும்
எவ்வுயிர்த்
எவ்வுலகில்
எவ்வுலகும்
எவ்வேளை
ஏக
ஏகமோ
ஏகாஅ
ஏகாத
ஏகாந்த
ஏங்கலை
ஏங்கி
ஏசா
ஏசாத
ஏசும்
ஏசொலிக்கு
ஏடா
ஏடார்
ஏட்டாலுங்
ஏட்டைத்
ஏணப்
ஏத
ஏதமுயங்
ஏதம்
ஏதாகு
ஏதி
ஏது
ஏதும்
ஏதும்அறி
ஏதும்ஒன்
ஏனென்பார்
ஏன்றிய
ஏன்றுகொண்
ஏன்றுகொள்
ஏம
ஏமமுய்ப்
ஏமாந்
ஏய்ந்தபொன்
ஏய்ந்து
ஏய்ப்பந்தி
ஏய்ப்பிறப்பொன்
ஏராய
ஏறா
ஏறி
ஏறியநான்
ஏறு
ஏறுகின்றேம்
ஏறும்போ
ஏற்றமுறும்
ஏற்றிடுவே
ஏற்றிலிட்
ஏல
ஏலக்
ஏலார்
ஏலுநன்
ஏழிசையாய்
ஏழியல்
ஏழு
ஏழுல
ஏழ்நிலை
ஏழ்நிலைக்
ஏழ்நிலைக்கும்
ஐந்தலைப்பாம்
ஐந்து
ஐந்தொழில்நான்
ஐம்புல
ஐம்பூத
ஐய
ஐயநான்
ஐயநின்
ஐயனெனக்
ஐயனே
ஐயன்அருள்
ஐயமுறேல்
ஐயமுற்
ஐயமுற்றார்
ஐயம்
ஐயர்
ஐயர்அருட்
ஐயர்எனக்
ஐயர்எனை
ஐயறிவிற்
ஐயா
ஐயாஈ
ஐயாநான்
ஐயாநின்
ஐயாமுக்
ஐயுறேல்
ஐயோஈ
ஐவ
ஐவகைத்
ஐவணங்
ஐவண்ண
ஐவர்களுக்
ஐவர்செயும்
ஐவாய்
ஒக்க
ஒங்காரத்
ஒசித்தகொடி
ஒசிய
ஒடித்தஇவ்
ஒடிவில்கருணை
ஒட்டிஎன்
ஒட்டியே
ஒட்டுமற்
ஒண்கை
ஒண்ணுதல்
ஒண்மை
ஒத்த
ஒத்தா
ஒன்னார்
ஒன்றல
ஒன்றாகி
ஒன்றான
ஒன்றார்புரம்
ஒன்றியே
ஒன்றிரண்
ஒன்றிலேன்
ஒன்றில்ஒன்
ஒன்றுகண்
ஒன்றுநின்
ஒன்றுந்
ஒன்றுமுன்
ஒன்றும்
ஒன்றும்அலார்
ஒன்றெடுக்கச்
ஒன்றெனக்
ஒன்றே
ஒன்றேஎன்
ஒன்றோடிரண்
ஒப்பற்ற
ஒப்பா
ஒப்பாரில்
ஒப்பாரும்
ஒப்பார்
ஒப்பிலா
ஒப்பிலாய்உனது
ஒப்புயர்வொன்
ஒருக
ஒருகை
ஒருநா
ஒருநாளன்
ஒருபிரமன்
ஒருமடந்தை
ஒருமா
ஒருமாது
ஒருமுடி
ஒருமை
ஒருமைபெறு
ஒருமைப்
ஒருமையின்
ஒருமையிலே
ஒருமையுடன்
ஒருவ
ஒருவா
ஒற்றி
ஒற்றிப்
ஒற்றியூர்
ஒலிவடிவு
ஒல்லார்
ஒல்லும்வகை
ஒல்லை
ஒல்லையே
ஒளவிய
ஒளவியந்தீர்
ஒளிஒன்றே
ஒளிமருவும்
ஒளியாகி
ஒளியாய்
ஒளியுள்
ஒளியே
ஒளிவண்ணம்
ஒளிவளர்
ஒள்ளிய
ஒழித்தேன்
ஒழியா
ஒழியாக்
ஒழுக்கம்
ஓகோ
ஓகோஈ
ஓங்கார
ஓங்காரத்
ஓங்கி
ஓங்கிய
ஓங்கியஐம்
ஓங்கியஓர்
ஓங்கு
ஓங்குஞ்
ஓங்கும்
ஓங்கும்அன்பர்
ஓங்கும்பிண்
ஓசையின்
ஓட
ஓடத்தின்
ஓடல்
ஓடாது
ஓடினேன்
ஓடு
ஓடும்
ஓடுவாள்
ஓட்டில்
ஓணம்
ஓத
ஓதஅடங்
ஓதிஎந்த
ஓதுநெறி
ஓமத்தி
ஓமூன்
ஓமென்ப
ஓயா
ஓயாக்
ஓயாது
ஓரா
ஓருரு
ஓரெழுத்தி
ஓர்துணைநின்
ஓர்நிலை
ஓர்ந்தஉள்
ஓலக்
ஓவா
ஓவாக்
ஓவுறாத்
கங்குலிலே
கங்கைஅஞ்
கங்கைகொண்
கங்கைச்
கங்கையஞ்
கச்சுக்
கச்சை
கஞ்ச
கஞ்சத்தி
கஞ்சனைச்
கஞ்சன்
கஞ்சமலர்த்
கடந்தாழ்
கடனே
கடப்ப
கடம்பொழி
கடலமு
கடலே
கடல்கடந்தேன்
கடியரில்
கடுகாட்டுக்
கடுக்கா
கடுங்குணத்தோர்
கடுத்த
கடுத்தாழ்
கடுமையேன்
கடும்புல
கடும்புலைக்
கடைப்பட்
கடைய
கடையன்
கடையவனேன்
கடையேன்
கட்டமும்
கட்டமே
கட்டவிழ்ந்த
கட்டாலும்
கட்டிக்கொண்
கட்டினேன்
கட்டுக்
கட்டோ
கணக்குவழக்
கணத்தினில்
கணத்தில்
கணமொன்றி
கண்உறங்கேன்
கண்கட்டி
கண்கலந்த
கண்களிக்கப்
கண்கள்
கண்குழைந்து
கண்கொண்ட
கண்கொள்
கண்ட
கண்டணைந்
கண்டதெலாம்
கண்டனவெல்
கண்டவ
கண்டவரெல்
கண்டிலர்நான்
கண்டே
கண்டேன்
கண்ண
கண்ணனை
கண்ணனையான்
கண்ணன்
கண்ணப்பன்
கண்ணப்பா
கண்ணா
கண்ணார்
கண்ணி
கண்ணினால்
கண்ணின்
கண்ணிமதி
கண்ணிற்
கண்ணுக்
கண்ணுடைய
கண்ணுடையீர்
கண்ணுண்
கண்ணுத
கண்ணுதலே
கண்ணும்
கண்ணுறங்கேன்
கண்ணுளே
கண்ணுள்
கண்ணெலாம்
கண்ணே
கண்ணேஅக்
கண்ணேறு
கண்ணைக்
கண்ணொளி
கண்ணோங்கு
கண்நுதல்
கண்மயக்கும்
கண்முதல்
கண்முன்
கண்விருப்பங்
கதிஇ
கதிக்குவழி
கந்த
கந்ததொந்த
கனக
கனகமா
கனகா
கனமுடையேம்
கனிமா
கன்னற்
கன்னிஎனை
கன்னியர்
கன்னியர்தம்
கன்னேய
கன்மனமெல்
கன்மம்எனும்
கன்மயமுங்
கன்றி
கன்றுடைய
கமரிடை
கமலன்
கமலமலர்
கமைப்பின்
கயந்துளே
கயவர்
கயவு
கரங்காட்டி
கரண
கரணமெலாம்
கரணம்மிகக்
கரத்தைக்
கரப்பவர்க்
கரவறியா
கரவு
கரிய
கருங்கடு
கருங்கணம்
கருங்களிறு
கருங்களிற்
கருணா
கருணாநிதி
கருணாம்
கருணை
கருணைஇலா
கருணைஒன்றே
கருணைக்
கருணைநடஞ்
கருணைப்
கருணைமா
கருணையங்
கருணையம்
கருணையார்
கருணையும்
கருணையே
கருணைவடி
கருதற்
கருதாமல்
கருதாயோ
கருதும்
கருதென
கருத்தனே
கருத்தனை
கருத்தனைஎன்
கருத்தறி
கருத்தில்
கருத்துவே
கருநாள்கள்
கருமருந்
கருமால்
கருமுக
கருமுதற்
கருமை
கரும்பசைக்கும்
கரும்பனையாள்
கரும்பி
கரும்பிடை
கரும்பின்
கரும்பின்மிக
கரும்பிலின்
கரும்பே
கரும்பைந்
கருவாழ்
கருவிகளை
கருவியொடு
கருவிற்
கருவெளிக்குட்
கருவே
கரைக்கணம்
கரைசேர
கரைசேரப்
கரைந்துவிடா
கரைபடா
கரையா
கரையிலாக்
கரையில்வீண்
கறுத்துரைக்
கற்கரை
கற்கி
கற்குமுறை
கற்கோட்டை
கற்பங்கள்
கற்பதும்
கற்பன
கற்பனை
கற்பனைகள்
கற்பனையெல்
கற்பனையே
கற்பழித்துக்
கற்பவற்றைக்
கற்பவை
கற்பவைஎ
கற்பிலார்
கற்பூர
கற்பூரம்
கற்பே
கற்றமே
கற்றறிந்த
கற்றறியேன்
கற்றவர்
கற்றவர்க்
கற்றவர்தம்
கற்றவளை
கற்றீ
கற்றே
கற்றேன்சிற்
கற்றைச்
கற்றொளிகொள்
கலக
கலகந்தரும்
கலக்கம்
கலங்கிடேல்
கலங்கிய
கலங்கு
கலந்துகொள
கலம்இ
கலவு
கலிக்கின்ற
கலைஇ
கலைஎலாம்
கலைகளோர்
கலைக்கடலே
கலைக்கடலைக்
கலைக்கடைநன்
கலைக்கொடிகண்
கலைசார்
கலைத்தொழில்
கலைநிறை
கலைபயின்று
கலைமக
கலைமுடிவு
கலையனே
கலையறியாச்
கலையா
கலையுரைத்த
கலைவளர்
கல்அளவாம்
கல்இ
கல்லா
கல்லாக்
கல்லாத
கல்லாய
கல்லார்க்
கல்லார்க்கும்
கல்லால்
கல்லின்
கல்லுங்
கல்லென்கோ
கல்லென்று
கல்லேன்
கல்லை
கல்லைக்
கல்லைப்
கல்லையும்
கல்லோ
கல்வி
கல்விஎலாம்
களக்கமறப்
களங்க
களங்கனி
களங்கவாத
களங்கொண்ட
களங்கொளுங்
களந்திரும்
களவிலே
களித்தபோ
களித்து
களித்துலகில்
களித்தென
களிப்புறு
களிப்புறும்
களிப்பொடு
களிவே
கள்உண்ட
கள்உருகும்
கள்ள
கள்ளக்
கள்ளத்தை
கள்ளநெறி
கள்ளமொன்று
கள்ளமொன்றும்
கள்ளம்
கள்ளவா
கள்ளா
கள்ளிருந்த
கள்ளுண்டாள்
கழல்கொள்உன்
கவலைஎலாம்
கவையெலாந்
காக்கைகள்
காசம்
காசையும்
காடுவெட்டி
காட்சியுறக்
காட்சியே
காட்டினை
காட்டிலே
காட்டுகின்ற
காட்டுயர்
காட்டைஎலாம்
காட்டைக்
காண
காணலிடை
காணவிழைந்
காணாத
காணாது
காணியே
காணுகின்ற
காணுறு
காணேன்
காண்டத்தின்
காதம்
காதர
காதரிப்
காதல்கைம்
காதார்
காதிற்
காது
கான
கானமுயற்
கானல்நீர்
கானார்
கான்அ
கான்போல்
கான்றசோ
காம
காமஉட்
காமக்
காமசத்தி
காமட்
காமனைக்கண்
காமப்
காமமா
காமம்
காமாந்த
காமாலைக்
காயமாம்
காயம்
காயா
காயாம்பூ
காயார்
காயும்
காயோ
காயோம்
காய்எலாம்
காய்க்கும்
காய்நின்ற
காய்ந்திடு
காய்மனக்
காய்மையே
காரண
காரணன்என்
காரணம்
காராய
காரார்
காரிகைநீ
காரிகையீர்
காருர்
காரே
கார்பூத்த
கார்ப்பிலதாய்த்
கார்முக
காற்றாலே
காற்றுக்கு
காற்றுருவோ
கால
காலங்
காலசைத்தால்
காலம்
காலம்போல்
காலை
காலையிலே
காலையில்
கால்கு
கால்வாங்
காவல
காவலையெல்
காவா
காவி
காவிக்
காவிக்கு
காவிநேர்
காவின்
கிடைக்குள்
கிட்டவர
கின்னரங்கே
கிரியைநெறி
கிளக்கின்ற
கிளைஅனந்த
கிளைக்குறும்
கிளைத்தஇவ்
கிள்ளையைத்தூ
கிழக்குவெளுத்
கீடமனை
கீதவகை
கீரையே
கீளுடை
கீழ்மைகுறி
குஞ்சிதப்பொற்
குடிகொள்
குணங்கள்
குணமறியேன்
குணம்புதைக்க
குணம்புரி
குண்டலிப்பால்
குன்றமொத்
குன்றா
குன்றாத
குன்று
குன்றே
குன்றேர்
கும்பமா
குருகா
குருதி
குருநெறிக்
குருந்தாமென்
குருவே
குறவர்
குறிக்கொள்
குறித்த
குறித்துரைக்கின்
குற்ற
குற்றமெல்லாங்
குற்றமொன்றுஞ்
குற்றமோ
குற்றம்
குற்றம்எலாம்
குலத்திடையும்
குலத்திலே
குலமறியார்
குலவுபே
குளங்கொள்
குழகனை
குழிக்குமண்
கூகா
கூகாஎனக்
கூசுகின்ற
கூடத்தை
கூடவும்
கூடிய
கூடியஎன்
கூடுங்
கூடும்
கூட்டும்
கூட்டுவிக்குள்
கூத்துடை
கூம்பா
கூம்பாத
கூம்புலகம்
கூர்கொண்ட
கூறரிய
கூறாத
கூறுகந்
கூறுகின்ற
கூறுமையாட்
கூறும்
கூறுற்ற
கூறுவதோர்
கூறேனோ
கூற்றுதைத்த
கூலி
கூழை
கூவத்தில்
கூவி
கெடுக்கும்
கேட்டிலாய்
கேளாது
கேவலசகல
கைக்கிசைந்த
கைக்கின்ற
கைத
கைதலத்
கைத்தலைமே
கையடைநன்
கையறவி
கையாத
கையின்
கையுற
கையுள்
கைவிட
கொங்கிட்ட
கொடிஇடைப்பெண்
கொடிகட்டிக்கொண்டோ
கொடிகொண்ட
கொடிப்பெரு
கொடிய
கொடியவரே
கொடியா
கொடியேன்
கொடுத்திடநான்
கொடுமுடி
கொடையா
கொட்டிலை
கொண்டல்நிறத்
கொண்டான்
கொண்டியங்கு
கொதிக்கின்ற
கொன்செய்தாற்
கொன்னஞ்சேன்
கொன்றைச்
கொற்றம்
கொலைஅறியாக்
கொலைபல
கொலைபுரிவார்
கொல்லா
கொள்உண்ட
கொள்ளும்
கொள்ளுவார்
கொள்ளேனோ
கொள்ளைஎன
கொள்ளைவினைக்
கொழுதி
கொழுந்தேனும்
கோஎன
கோகோ
கோடா
கோடாமறை
கோடாமே
கோடி
கோடும்
கோடையிலே
கோணநெடு
கோணாத
கோதகன்ற
கோதிலா
கோதிலாக்
கோது
கோதே
கோதைஓர்
கோபமும்
கோபமெனும்
கோபமே
கோபுர
கோமளங்
கோமாற்
கோமுடிக்கண்
கோயிலைக்
கோல
கோலக்
கோலொன்று
கோளாக்கிக்
கோள்அறிந்த
கோள்கொண்ட
கோள்வேண்டும்
கோவம்
கோவேஎண்
கோவேநல்
கோவேநின்
சகப்புற
சகமாகிச்
சகமிலை
சகம்ஆ
சகல
சகலமாய்க்
சகலமொடு
சகள
சங்க
சங்கக்
சங்கம்வளர்ந்
சங்கர
சங்கரா
சங்கற்ப
சங்குடையான்
சச்சிதா
சச்சிதானந்
சச்சிதானந்த
சஞ்சலந்
சஞ்சி
சஞ்சிதம்
சடமாகி
சடையனை
சடையவ
சடையில்
சண்ட
சண்பைமறைக்
சதபரி
சதிசெயும்
சத்தஉரு
சத்தசத்
சத்தர்கள்
சத்திஎலாம்
சத்திமான்
சத்திய
சத்தியஞ்செய்
சத்தியநான்
சத்தியமாந்
சத்தியமெய்
சத்தியம்
சத்தியவான்
சத்தியவே
சத்வ
சந்தத
சந்ததமும்
சந்ததம்எ
சந்தம்இயன்று
சந்திர
சந்தை
சந்தோட
சந்நிதி
சனிதொ
சன்மார்க்க
சன்மார்க்கப்
சன்மார்க்கம்
சபாசிவா
சபாபதி
சமயத்
சமயமும்
சமயம்
சரங்கார்
சரணவா
சரதத்
சரியைஓர்
சரியைநிலை
சர்க்கரைஒத்
சற்சபைக்
சற்றும்
சற்றும்அறி
சற்றும்நற்
சற்றே
சலங்கா
சழக்கி
சாகா
சாகாக்
சாகாத
சாக்கிய
சாக்கியனார்
சாதகத்
சாதல்
சாதி
சாதிகுலம்
சாதிசம
சாதிமதந்
சாதிமதம்
சாதியிலே
சாதியும்
சாதியைநீள்
சாதுக்கள்
சாத்திரங்கள்
சாமத்
சாமாந்தர்
சாரா
சாரும்
சார்உலக
சார்கலாந்
சார்ந்த
சார்ந்தேநின்
சார்பிலொன்று
சார்பூத
சாறு
சாற்றவ
சாற்றுகின்ற
சாற்றுபே
சாற்றுவேன்
சால
சாவதென்றும்
சிங்கமா
சிதத்தொளிர்
சிதமலரோ
சிதம்பர
சிதம்பரத்தே
சிதம்பரப்
சிதம்பிர
சித்தமனே
சித்தமும்
சித்தம்
சித்தர்
சித்தாடு
சித்திஎலாம்
சித்திகள்
சித்திபுரத்தே
சித்தியெலாந்
சித்தியெலாம்
சித்துரு
சித்தெலாம்
சித்தெவையும்
சிந்தா
சிந்தாமணி
சிந்தை
சிந்தைக்
சினங்கடந்
சினங்கொண்ட
சினத்தாலும்
சினந்துரைத்தேன்
சினைப்பள்ளித்
சின்ன
சின்னஞ்
சின்மய
சின்மயமாம்
சிமைக்கொள்
சிரத்தை
சிரம்பெறுவே
சிரம்வளர்
சிரிப்பார்
சிரிப்பிலே
சிருட்டி
சிருட்டிஒன்று
சிருட்டிமுதல்
சிறந்த
சிறந்ததத்
சிறயவனேன்
சிறியர்
சிறியேன்
சிறியேன்இப்
சிறுசெயலைச்
சிறுநெறிக்
சிறுவயதில்
சிற்சபை
சிற்சபைக்
சிற்சபையில்
சிற்சபையும்
சிற்சபையைக்
சிற்பகல்
சிற்பதமும்
சிற்பதம்
சிற்பர
சிற்பொதுவும்
சிற்றம்
சிற்றறி
சிற்றிடைஎம்
சிவகாம
சிவங்க
சிவசங்க
சிவசிவ
சிவஞான
சிவஞானப
சிவந்திகழ்
சிவமய
சிவமயமே
சிவமாக்கிக்கொண்டான்என்று
சிவமே
சிவம்எ
சிவயோக
சீத
சீதப்
சீத்தமணி
சீரறி
சீராரு
சீரார்
சீரிடம்
சீரிடு
சீர்உருத்
சீர்கொண்ட
சீர்கொண்டார்
சீர்க்கின்ற
சீர்சான்ற
சீர்சி
சீர்தரு
சீர்திகழ்
சீர்துணையார்
சீர்த்தசிற்
சீர்த்தேன்
சீர்புகழும்
சீர்பூத்த
சீர்வளர்
சீர்விளங்கு
சீல
சீலக்
சீலஞ்
சீலம்
சீலம்அற
சுகமய
சுகமறியீர்
சுகமே
சுடரே
சுடர்கொளும்
சுட்டதிரு
சுட்டப்
சுதந்தரம்
சுத்த
சுத்தசன்
சுத்தநிலை
சுத்தபர
சுத்தமுற்ற
சுத்தவே
சுந்தர
சுந்தரர்க்
சுற்றதுமற்
சுற்றுண்ட
சுழியாத
சூடுண்ட
சூத
சூது
சூதுமன்னும்
சூரிட்ட
சூரியசந்
சூற்படு
சூலப்
சூழு
சூழ்ச்சியறி
சூழ்ந்தவஞ்
சூழ்ந்திடும்ஐங்
சூழ்வி
சூழ்வேன்
செக்கர்ச்
செங்கன்விடை
செங்கம
செங்கயற்
செங்கேழ்
செங்கைஅம்
செச்சை
செஞ்சடைஎம்
செஞ்சொல்
செடிகள்
செடிமுடிந்
செத்தவர்கள்
செத்தாரை
செத்தார்
சென்ற
சென்று
சென்றுசென்று
சென்றுரைப்பார்
செப்பார்
செம்பவளத்
செம்பான்
செம்பொருள்
செம்மை
செய்காண்
செய்கொள்
செய்த
செய்தநன்றி
செய்தாலும்
செய்திலேன்
செய்யகம்
செய்யநன்
செய்யானைக்
செய்யார்
செய்யும்
செய்வ
செய்வகை
செய்வகைஎன்
செய்வகைஒன்
செய்வகைநன்
செய்வதுன்
செய்வேன்
செறிவதில்
செறிவிலா
செறிவுடை
செல்இடிக்
செல்ல
செல்லலும்
செல்லும்
செல்வந்
செழிக்கும்
செழிப்படும்
செழுந்தெண்
செவ்வகை
செவ்வணத்
செவ்வண்ண
செவ்வண்ணத்
செவ்வேலை
சேடா
சேடார்
சேட்டித்
சேணாடர்
சேதப்ப
சேமமிகும்
சேயை
சேய்க்குற்றம்
சேய்பிழையைத்
சேய்போல்
சேர
சேரஉம்மேல்
சேரும்
சேர்இகார
சேர்த்தானை
சேர்த்தான்
சேர்ந்திடவே
சேலுக்கு
சேலேர்
சேலை
சேலைவிரா
சேலோடும்
சேல்ஆர்
சேல்கொள்
சேல்பி
சேல்வருங்
சேல்வரும்
சேவற்
சேவலம்
சேவார்
சேவி
சைவ
சைவத்
சைவந்
சொந்தமுற
சொன்னிறைந்த
சொன்னிலைக்கும்
சொற்போதற்
சொற்றுணைவேதியன்
சொல்அ
சொல்லவனே
சொல்லா
சொல்லாடி
சொல்லார்
சொல்லால்
சொல்லுகின்
சொல்லுகின்ற
சொல்லுகின்றேன்
சொல்லுதியோ
சொல்லும்
சொல்லுள்
சொல்லொழியப்
சொல்வந்த
சொல்விளைவு
சோடில்லை
சோதி
சோதிக்
சோதிப்
சோதிமலை
சோதியேல்
சோபங்கண்
சோமன்
சோர்படைத்துச்
சோறு
சோற்றாசை
சோற்றானைச்
சோற்றிலே
சோலையிட்
ஜால
ஞான
ஞானஆ
ஞானசித்தி
ஞானசித்திபுரம்என்று
ஞானமணிப்
ஞானமய
ஞானமும்
ஞானம்
ஞானம்என்
ஞானா
ஞால
ஞாலத்
ஞாலநிலை
ஞாலமே
ஞாலம்
ஞாலம்எலாம்
ஞாலவாழ்
தகரககன
தகைசேர்
தகைத்தபே
தக்க
தங்கமே
தங்கு
தங்குசரா
தங்கோல்
தஞ்சமுறும்
தஞ்சமென்
தஞ்சம்
தடக்கைமா
தடித்தஓர்
தடுத்தமலத்தைக்
தடுத்திடல்
தடுத்தெனை
தடையறியாத்
தடையா
தடையாதும்
தடையி
தடையிலா
தடையுறாப்
தணிகா
தணிகை
தணியாத
தண்கா
தண்டலை
தண்டாத
தண்டுகாய்
தண்ணமர்
தண்ணமுத
தண்ணம்
தண்ணார்
தண்ணிய
தண்தேன்பொழி
தண்மதி
தத்தா
தத்து
தத்துவ
தத்துவங்
தத்துவத்
தத்துவநிலைகள்
தத்துவமே
தத்துவம்
தத்துவம்என்
தத்துவரும்
தத்துவா
தந்தாய்
தந்திர
தந்தேகம்
தந்தை
தந்தைஎன்றாய்
தந்தைதாய்
தந்தைநீ
தந்தையர்
தந்தையாய்
தந்தையும்
தந்தையைக்
தந்தோன்
தனககனக
தனக்கு
தனத்தால்
தனமும்
தனிஎன்
தனிச்சிறியேன்
தனித்தனிமுக்
தனித்தபர
தனித்தலைமைப்
தனித்தலைவன்
தனித்தலைவர்
தனித்துணை
தனித்துணையாய்
தனிப்படும்ஓர்
தனிப்பர
தனிப்பெருஞ்
தனிப்பெருந்
தனிப்பெரும்
தனியே
தனியேஇங்
தனையர்செய்
தனையா
தனையாள்
தன்அரசே
தன்னந்
தன்னால்
தன்னிக
தன்னிகர்
தன்னுருவங்
தன்னே
தன்னை
தன்னைஒப்
தன்னைநே
தன்னைவிடத்
தன்னொளியில்
தன்பெருமை
தன்மனையாள்
தன்மய
தன்மைகாண்
தன்மைபிறர்க்
தன்வடிவம்
தப்படி
தப்பாலே
தப்போது
தமைஅறியார்
தம்குறுவம்பு
தம்ப
தம்பத
தம்பத்தில்
தம்பி
தம்மடியார்
தம்மைமறந்
தயைஉடையார்
தரம்பிறர்
தரித்திடேன்
தருண
தருணத்துக்
தருணம்இஞ்
தருணா
தருநிதியக்
தருநெறி
தரும
தரும்பேர்
தருவகைஇத்
தருவளர்
தருவார்
தரைத்தலத்
தரையிற்
தற்சோதி
தற்பர
தற்பரமா
தற்பரம்
தற்புவனம்
தற்போதந்
தலங்கன்
தலத்த
தலனே
தலமேவு
தலம்வளர்
தலைகால்இங்
தலைநெறி
தலையும்
தலைவர்கள்
தலைவா
தளர்ந்திடேல்
தளிநான்
தளைக்கின்ற
தழைத்தானைத்
தவசிதம்
தவநேய
தவந்தங்
தவம
தவமே
தவம்உண்மையொ
தவம்புரியேன்
தவம்பெறு
தவம்வளர்
தவயோக
தவராயி
தவர்தாம்
தவறாத
தவள
தாகமுள்
தாங்கஎன்
தாங்கல்
தாங்காதே
தாங்கி
தாங்கும்
தாணு
தாண்டவ
தாதா
தாதாதா
தாதையாம்
தானந்தம்
தானலா
தானாகித்
தானே
தானேதான்
தானேநான்
தானேவந்
தான்அன்றி
தான்எனைப்
தான்நான்
தாமனை
தாமப்
தாய
தாயனே
தாயாகி
தாயாகித்
தாயானைத்
தாயாய்
தாயி
தாயினும்பே
தாயின்
தாயிற்
தாயும்
தாயும்என்
தாயே
தாயேஎனைத்
தாய்கொண்ட
தாய்க்கும்
தாய்க்கும்இனி
தாய்தடை
தாய்முதலோ
தாய்மொழி
தாரம்விற்றுஞ்
தாருகப்
தார்த்தட
தாலவாழ்க்
தாளா
தாழாத
தாழாதெனை
தாழும்
தாழைப்
தாழ்குழலாய்
தாழ்குழலீர்
தாழ்குழல்நீ
தாழ்விக்கும்
தாழ்வேதும்
தாழ்வேன்
தாவாத
தாவியே
தாவு
தாவென்
திகழ்கின்ற
திகழ்ந்தார்
திகைப்பார்
திக்கு
திங்கள்
திங்கள்அம்
திசையறிய
திடனான்
திடுக்கற
திண்ணஞ்சற்
திண்ணம்
திண்மையே
தித்திக்கப்
தினந்தோறும்
தினைத்தனையும்
திரப்ப
திரப்படுவேன்
திரிபிலாப்
திருஉடையாய்
திருஉருக்கொண்
திருஎலாம்
திருஎலாம்அளிக்கும்
திருஓங்கு
திருக்கண்
திருக்கதவம்
திருச்சிற்றம்
திருத்த
திருத்தகு
திருத்தகுசீர்
திருத்தகுபொன்
திருத்தகும்ஓர்
திருத்தகுவே
திருத்தமிகு
திருத்தம்
திருத்தம்உடை
திருநாள்
திருநி
திருநிலை
திருநெறிஒன்
திருநெறிசேர்
திருந்த
திருந்தால்
திருந்தும்என்
திருப்பொதுவில்
திருமகள்எம்
திருமணிப்
திருமாற்
திருமாலும்
திருமால்
திருவண்ண
திருவருடுந்
திருவல்லி
திருவளர்
திருவளர்பே
திருவாத
திருவாம்என்
திருவார்
திருவார்பொன்
திருவாளர்
திருவின்
திருவில்
திருவிளங்கச்
திருவும்
திருவே
திருவை
திரைஇலதாய்
திரைகண்ட
திரைசேர்
திரைப
திரையற்று
திரையார்
திரையோ
திறப்படநன்
திலகவாள்
தில்லை
தில்லையிடை
திவசங்கள்
தீக்குணத்தார்
தீங்கு
தீட்டு
தீட்டுமணிப்
தீதறிவேன்
தீதி
தீது
தீதுசெய்
தீதுமுற்றும்
தீதொன்று
தீமைஎலாம்
தீமைகள்
தீமையி
தீராத
தீர்ந்தார்
தீவினைநல்
துங்க
துச்சிலை
துஞ்சாத
துடிஎன்னும்
துடிசேர்
துடியேறும்
துடிவைத்த
துட்ட
துணைமுலை
துணையாம்உன்
துணையிலேன்
துணைவா
துண்ணெனக்
துதிசெயும்
துதிசெய்
துதிசே
துதிபெறு
துதிபெறும்
துதிவளர்
துதிவேத
துத்திப்
துனித்தவெம்
துனிநாள்
துனியும்
துனியே
துன்ன
துன்னுகின்ற
துன்னுடைய
துன்னும்
துன்ப
துன்பமெலாம்
துன்பம்
துன்பி
துன்புடையேன்
துன்புறு
துன்புறேல்
துன்பெலாந்
துன்பெலாம்
துன்பே
துன்மார்க்க
துன்மார்க்கம்
துன்றியமா
துப்பாடு
துப்பார்
துப்புநேர்
தும்மினேன்
துயில்ஏறிய
துய்யர்
துரிய
துரியத்
துரியத்திற்
துரியநிலை
துரியபதம்
துரியமலைமேல்உளதோர்
துரியவெளி
துருக்க
துருமஞ்
துரும்பினில்
துரும்பினேன்
துருவிலா
துருவுபர
துறையிடும்
துற்கந்த
துற்குண
துற்குணத்தில்
துற்சங்கத்
துலைக்கொடிநன்
துளிக்கும்
துள்ளலை
துள்ளிவாய்
துள்ளுறுப்பின்
தூக்கங்
தூக்கமும்
தூக்கமும்முன்
தூக்கம்
தூக்கம்எனும்
தூங்கலை
தூங்காதே
தூங்கினேன்
தூங்கு
தூங்குகநீ
தூண்டாத
தூய
தூய்மையிலா
தூவென்று
தெண்ணீர்
தென்னஞ்
தென்னார்
தென்பால்
தெய்வங்கள்
தெய்வமெலாம்
தெரித்தால்
தெரிந்த
தெரிந்தமகா
தெரிந்து
தெரிந்தேன்
தெரியத்
தெரியாமை
தெரியேன்
தெருட்பா
தெருமனைதோ
தெருளமுதத்
தெருளுடை
தெருளுடையார்
தெருளும்
தெருவிடத்தே
தெறித்து
தெற்றியிலே
தெளிக்குமறைப்
தெள்அகத்
தெள்ளமு
தெள்ளமுதம்
தெவ்வண
தெவ்வண்ண
தெவ்வழி
தெவ்வினையார்
தெவ்வூர்
தேக
தேகமுறு
தேகம்எப்
தேகாதி
தேசகத்தில்
தேசார்
தேசு
தேசுநிற
தேசுறுநின்
தேசுவிரித்
தேடார்க்
தேடிய
தேடுகின்ற
தேடுவார்
தேடேனோ
தேட்டக்கண்
தேட்டிலே
தேனமர்
தேனாய்த்
தேனார்
தேனும்
தேனென்ற
தேனே
தேனேர்
தேன்என
தேன்சொல்லும்
தேன்நெய்
தேன்படிக்கும்
தேன்பாடல்
தேன்மொழிப்பெண்
தேன்வழி
தேமாம்
தேரும்
தேரோங்கு
தேர்ந்தஉளத்
தேர்ந்து
தேர்ந்துணர்ந்து
தேர்ந்தேன்
தேர்விலாச்
தேறாப்பெரு
தேவ
தேவரெலாம்
தேவரே
தேவர்
தேவர்களோ
தேவர்கள்
தேவர்க்
தேவியல்
தேவே
தேவேநின்
தொகுப்புறு
தொகையள
தொடுக்க
தொடுக்கின்றேன்
தொண்ட
தொண்டர்கண்டு
தொண்டர்க்
தொண்டாளப்
தொண்டு
தொத்திய
தொம்பத
தொழுகின்றோர்
தொழுது
தொழுதெலாம்
தொழுந்தகை
தோடார்
தோடுடை
தோன்ற
தோன்றாத்
தோன்றி
தோன்றியஐங்
தோன்றியவே
தோன்றுசத்தி
தோன்றுதுவி
தோன்றுபர
தோன்றுவதும்
தோய்ந்தானை
தோற்றமிலாக்
தோற்றம்ஒன்றே
தோலைக்
தோளா
நகப்பெருஞ்சோதி
நங்கட்
நசைத்தமேல்
நச்சி
நச்சுகின்றேன்
நச்சை
நஞ்சுண்
நஞ்சோ
நடங்கொண்ட
நடங்கொள்
நடனசி
நடப்பிர
நடமிடும்
நடம்புரிவார்
நடம்வளர்
நடராஜ
நடராஜன்
நடராஜர்
நடவாழ்
நடவும்
நடிப்பார்
நடுங்கமலக்
நடுநாடி
நடுநிலை
நடும்பாட்டை
நடைஏய்
நடைக்குரிய
நட்டானை
நட்பமைந்த
நண்ணாத
நண்ணித்
நண்ணிய
நண்ணியமெய்
நண்ணும்
நண்ணேனோ
நண்புடையாய்
நதிகலந்த
நந்தி
நந்திப்
நந்நா
நனம்தலைவீதி
நனவினும்
நன்கறியேன்
நன்நெறிசேர்
நன்பாட்டு
நன்மார்க்கத்
நன்மைஎலாம்
நன்மைய
நன்றறியேன்
நன்றானை
நன்றி
நன்றிதுஎன்
நன்று
நன்றுவந்
நன்றே
நமுதன்
நம்பனை
நம்பார்
நம்பினேன்
நம்பு
நம்மை
நயத்தால்
நயந்த
நயந்தநட
நயந்தபொற்
நயப்படும்
நரைமரண
நறைமணக்கும்
நறையுள
நற்றாயும்
நலத்திற்
நலமங்கலம்
நலமா
நலிதரு
நல்அமு
நல்காத
நல்ல
நல்லன்
நல்லமு
நல்லவர்
நல்லவா
நல்லா
நல்லாரும்
நல்லார்
நல்லார்க்
நல்லார்சொல்
நல்லோர்
நல்வினை
நளினமா
நவநிலை
நவநிலைக்கும்
நவவெளி
நவையே
நாக
நாகா
நாட
நாடல்செய்
நாடாக்
நாடார்
நாடி
நாடிநின்
நாடியசீர்
நாடுகலந்
நாடுகின்ற
நாடுந்
நாடும்
நாடொன்
நாட்டம்
நாட்டார்
நாட்டார்கள்
நாட்டியஓங்
நாட்டியதோர்
நாட்டில்
நாட்டுக்
நாட்டும்
நாட்பாரில்
நாணம்ஒன்
நாணவத்தி
நாணும்
நாத
நாதனே
நாதனைப்
நாதமட்டும்
நாதமுடி
நாதமும்
நாதம்
நாதரருட்
நாதவரை
நாதாந்த
நாதாந்தத்
நாதாபொன்
நாத்திகம்சொல்
நானடங்
நானது
நானதுவாய்
நானந்த
நானாகித்
நானும்
நானே
நானோர்
நான்அளக்குந்
நான்ஆனான்
நான்உரைக்கும்
நான்என்றும்
நான்கண்ட
நான்கேட்கின்
நான்கொண்ட
நான்சிறியேன்
நான்செய்த
நான்சொன்ன
நான்சொல்லும்
நான்தனிக்குந்
நான்தொடுக்கும்
நான்பசித்த
நான்படுத்த
நான்படும்
நான்புகலும்
நான்புனைந்த
நான்பெற்ற
நான்மறந்தேன்
நான்முகத்
நான்முகனும்
நான்முகன்நா
நான்முகர்கள்
நான்முகர்நல்
நாம்பிரமம்
நாயகரே
நாயனையே
நாயினும்
நாயிற்
நாயுஞ்
நாயெனவே
நாயேன்
நாய்க்குங்
நாய்க்கும்
நாரண
நாரா
நாரையூர்
நாலா
நாலே
நால்வருணம்
நாளாகு
நாளை
நாவி
நிகழும்நின்
நிகழ்நவ
நிதிதரு
நிதியே
நிதியேநின்
நிதியைநினைந்
நிதிவளர்
நித்த
நித்தனைத்
நித்தி
நிந்தையிலார்
நினைக்க
நினைக்கில்நெஞ்சம்
நினைத்தபோ
நினைந்துநினைந்
நினைப்பித்தா
நினையுடையாய்
நினையும்நினைவு
நின்நிலை
நின்ன
நின்னன்பர்
நின்னால்
நின்னிருநாள்
நின்பதம்
நின்பால்
நின்புகழ்நன்
நின்போன்ற
நின்மயமாய்
நின்முனம்
நின்வசம்நான்
நிரந்தார்
நிருத்தம்
நிறமுறு
நிறுத்தி
நிறைஅணிந்த
நிறைமதி
நிறைய
நிறைவளர்
நிற்குருகா
நிற்ப
நிற்பது
நிலத்திலும்பணத்தும்
நிலத்தே
நிலந்தெளிந்
நிலவார்
நிலவும்
நிலைஅருள்
நிலைஉறும்
நிலைகாட்டி
நிலைகொள்
நிலைக்கும்
நிலைநாடி
நிலைபுரிந்
நிலையறி
நிலையி
நிலையைத்
நில்லா
நீஇங்கே
நீஎன்னப்பன்
நீக்கமிலா
நீக்கிய
நீடி
நீடிய
நீடு
நீடுகின்ற
நீடும்
நீடுலகில்
நீட்டம்
நீட்டாய
நீட்டுகின்ற
நீட்டுக்
நீண்ட
நீதி
நீதியிலார்
நீநினைத்த
நீயார்
நீயே
நீயேஎன்
நீரார்
நீரின்மேல்
நீரிலே
நீரை
நீர்உண்டு
நீர்க்கிசைந்த
நீர்க்கும்
நீர்சிந்தும்
நீர்சொ
நீர்பிறரோ
நீறணிந்
நீற்றணி
நீற்றிலிட்ட
நீல
நீலக்
நீலம்
நீளவல்
நீளா
நீளாதி
நூலுணர்வா
நெஞ்ச
நெஞ்சே
நெடுநாள்
நெடுமாலும்
நெய்தல்
நெய்யி
நெருப்புக்கு
நெறிகொண்ட
நெறியிலேன்
நேசனும்நீ
நேயம்
நேயா
நேயானு
நேரா
நேரிழை
நையு
நோயால்
நோயை
நோய்கள்
நோவாது
பகலிர
பகுதி
பகுதிபர
பகுதிமூன்
பக்குவத்தால்
பங்கமோர்
பங்கே
பசிஎ
பசிஎனும்ஓர்
பசிக்குண
பசியாத
பசுநிறத்த
பசுபாச
பசைஇலாக்
பசையறு
பஞ்சுநேர்
படன
படமாட்டேன்
படமுடியா
படமெடுத்
படம்புரி
படிஅளவு
படிகள்எலாம்
படிசெய்பிர
படித்தஎன்
படித்தனன்
படித்தேன்பொய்
படிபட்ட
படிப்படக்கிக்
படிமேல்
படியின்
படியே
படுவேன்
படைத்தபடைப்
படைத்தல்முதல்
படைத்திடல்
படைப்பவனுங்
படையம்
பட்டி
பட்டிப்
பணத்திலே
பணமிலார்க்
பணிகொள்
பணிந்தடங்கும்
பணிந்தறியேன்
பணிந்துபணிந்
பண்அ
பண்ஏறும்
பண்செய்த
பண்டு
பண்டுகொண்
பண்டுமன
பண்டுறுசங்
பண்ண
பண்ணவ
பண்ணாத
பண்ணாரு
பண்ணார்
பண்ணாலுன்
பண்ணால்உன்
பண்ணிகா
பண்ணினுள்
பண்ணிய
பண்ணேன்நின்
பதங்கூ
பதநம்புறு
பதந்தருவான்
பதிஉடையார்
பதிசார
பதிபூசை
பதியனே
பதியும்
பதியுறு
பதியே
பதியேஎம்
பதியோர்
பதிவரும்ஓர்
பத்தர்
பத்தர்கள்
பத்தர்க்
பத்தர்தம்
பத்தி
பத்திகொண்
பந்த
பந்தமெலாம்
பனகஅணைத்
பனம்பழமே
பனிஇடர்
பனிப்பறுத்
பனிப்புற
பனிரண்
பன்னகநொந்
பன்னரும்இப்
பன்னரும்வன்
பன்னிரண்
பன்னிரு
பன்னிருகண்
பன்னு
பன்னும்பல்
பன்னெறிச்
பன்மார்க்க
பன்மார்க்கம்
பன்முகஞ்சேர்
பயத்தொடு
பயத்தோ
பயந்துயர்
பயன்அறியாய்
பயமும்வன்
பயம்எனும்ஓர்
பரங்கிரி
பரசிவம்சின்மயம்
பரநடம்சிவ
பரன்அளிக்கும்
பரமதனோ
பரமமந்
பரமாகிச்
பரமான
பரம்ஏது
பரம்பர
பரம்பரமாம்
பரயோக
பரவியஐங்
பரவெளியே
பரிகலத்தே
பரிக்கிரக
பரிக்கிலேன்
பரிந்தி
பரிந்திடும்
பரிந்துநின்
பரிந்துனக்குச்
பரிந்துனைப்
பரிபூரண
பரியும்
பருப்பிடி
பருவமிலாக்
பருவமுறு
பரைஇருந்த
பரைதரு
பரைதூக்கிக்
பரைத்தனி
பற்றறியா
பற்றியபற்
பற்று
பற்றுதலும்
பற்றும்
பற்றுவது
பலகோடி
பலஞ்சே
பலத்தில்தன்னம்
பல்லிகள்
பல்வா
பளித
பள்ள
பழம்பிழி
பழுது
பழுத்தலைநன்
பவசாத
பவநெறி
பவனே
பவமான
பவமே
பவம்எனுங்
பவள
பாகார்மொழி
பாகைப்
பாங்குடையார்
பாங்குளநாம்
பாசநாச
பாடற்
பாடல்
பாடிநின்
பாடிய
பாடியநல்
பாடுகின்
பாடுகின்ற
பாடுகின்றோர்
பாடுஞ்
பாடும்வகை
பாட்டால்
பாட்டுக்காசைப்
பாட்டுவந்து
பாட்டுவித்தால்
பாண்டமென்கோ
பாண்டவர்
பாதி
பான்மறுத்து
பாம்பா
பாம்பெலாம்
பாயிரமா
பாய்ப்பட்ட
பாய்மனம்என்
பாரதத்துவ
பாரா
பாராதி
பாரிடம்
பாரும்
பாரொடு
பாரொடுநீர்
பாரோர்
பார்உலகா
பார்கொண்ட
பார்க்கப்
பார்க்கின்
பார்த்தார்
பார்த்தாலும்
பார்த்துநிற்
பார்த்தேன்
பார்நடையாம்
பார்பூத்த
பார்முதலாப்
பார்முதல்
பாறுண்ட
பாற்றக்
பாலானைத்
பாலின்
பாலிற்
பாலிலே
பாலும்
பாலே
பால்எடுத்
பால்காட்டும்
பால்வகை
பால்வண்ண
பாழலைவா
பாழுது
பாவ
பாவம்
பாவவினைக்
பாவி
பாவிமனக்
பாவியேன்
பிச்சங்
பிச்சுலகர்
பிச்சை
பிட்டி
பிட்டுக்கும்
பிதிர்ந்தமண்
பித்தனெனத்
பித்தப்
பித்தர்
பித்தளைக்கும்
பித்தாடு
பித்து
பித்தெலாம்
பின்தாழ்
பின்னீன்ற
பின்னோர்
பின்முன்அறி
பிரணவத்தின்
பிரமன்
பிரமன்இனி
பிரமம்என்றும்
பிரிந்தினிச்
பிரியம்
பிறந்தவரை
பிறந்து
பிறந்தேற்
பிறப்பை
பிறவா
பிறவிக்
பிறிவெனைத்துந்
பிறைசூழ்ந்த
பிறைமுடித்
பிறையாறு
பிழைஅலதொன்
பிழைபு
பீழை
பீழையை
புகலோர்
புகழே
புகுந்தருணம்
புகுவா
புங்கமி
புங்கவர்
புண்ணாம்
புண்ணிய
புண்ணியந்தான்
புண்ணியனார்
புண்ணியமோர்
புண்ணியர்க்
புண்ணியர்தம்
புண்ணிலே
புண்ணும்
புண்ணைக்
புண்படா
புதியன்
புதியேன்
புத்தமு
புத்தம்தரும்
புத்தியஞ்
புன்கண்
புன்செய்கை
புன்னிக
புன்னு
புன்னை
புன்புலால்
புன்புலைய
புன்மார்க்கத்
புன்மாலை
புன்மையினால்
புன்றலைஎன்
புயப்பா
புயலானை
புயல்சூ
புரக்குங்
புரநோக்கி
புரிகின்ற
புரிசைவான்
புரியுஞ்
புரிவேன்
புரைசேரும்
புரைசேர்
புரைத்தமன
புரையறு
புரையாத
புறங்கூறி
புறப்புணர்ச்சி
புற்றோங்கும்
புலங்கொள்
புலந்த
புலைகொலை
புலைக்கொடியேன்
புலைத்தொழிலே
புலைய
புலையள
புலையே
புலையைத்
புலைவிலைக்
புல்ல
புல்லங்
புல்லள
புல்லவரே
புல்லவா
புல்லிய
புல்லுங்
புல்லொழுக்கம்
புல்வழங்கு
புல்வாயின்
புழுவில்
பூஒன்றே
பூங்கொடி
பூசைசெய்
பூசைசெய்து
பூணா
பூணாக
பூணாத
பூணி
பூத
பூதநிலை
பூதநெறி
பூதமுத
பூதமெங்கே
பூதமே
பூதம்
பூதவெளி
பூத்தசுடர்ப்
பூத்திடும்
பூப்பினும்
பூமாந்தும்
பூமி
பூமியோ
பூமேல்
பூரணிசிற்
பூவாம
பூவாய்
பூவார்
பூவுக்
பூவுண்டவெள்
பூவே
பூவைவிட்டுப்
பெட்டிஇதில்
பெண்கொண்ட
பெண்சுமந்த
பெண்ணமர்
பெண்ணாசை
பெண்ணான்
பெண்ணாய்
பெண்ணுக்
பெண்ணே
பெண்ணொரு
பெண்மணி
பெண்மணியே
பெண்மையே
பெண்மையை
பெரியஎனப்
பெரியன்அருட்
பெரியபொருள்
பெரியானை
பெருகியபே
பெருகுமா
பெருங்கருணைக்
பெருங்களப
பெருஞ்சீ
பெருந்தா
பெருமநின்
பெருமாயை
பெருமை
பெருமையில்
பெரும்பேதை
பெறுவது
பெற்ற
பெற்றதம்
பெற்றம்
பெற்றா
பெற்றி
பெற்றிடுதாய்
பெற்றேன்
பேசத்
பேசுங்
பேசுதிரோ
பேசும்ஓங்
பேதநினை
பேதப்
பேதமுறா
பேதை
பேதைஉல
பேதைநெஞ்
பேதைப்
பேய
பேயினும்
பேயும்
பேய்அனையா
பேய்கொண்ட
பேரருட்
பேரறிவால்
பேரா
பேராத
பேராய
பேராலும்
பேரிடர்
பேருருவோ
பேருற்ற
பேருல
பேரூரும்
பேர்வா
பைச்சூர்
பைத்த
பையார்
பையாளும்
பையுரைத்
பொங்கரும்
பொங்கு
பொங்குகின்ற
பொங்குபல
பொடிஎடுக்கப்
பொடியேற்
பொதித்தரும்
பொதுநடஞ்செய்
பொதுநடத்
பொதுநல்ல
பொதுநின்
பொதுநிலை
பொதுவாகிப்
பொதுவினின்
பொதுவில்நடிக்
பொதுவென்
பொதுவென்றும்
பொத்திய
பொத்தேர்
பொன்அ
பொன்ஆர்
பொன்என்
பொன்என்கோ
பொன்செய்
பொன்நா
பொன்னஞ்
பொன்னடி
பொன்னாகி
பொன்னாசை
பொன்னார்
பொன்னின்
பொன்னுடை
பொன்னுடையார்
பொன்னென்
பொன்னே
பொன்னேர்
பொன்னை
பொன்னைக்
பொன்னைப்
பொன்னைமதித்
பொன்னையுற்
பொன்னொப்ப
பொன்னோடு
பொன்பறியாப்
பொன்பிணிக்கும்
பொன்புனை
பொன்புனைஉள்
பொன்போல்
பொன்மலையோ
பொன்றும்
பொன்வச
பொன்வணப்
பொன்வண்ணப்
பொய்உரைஎன்
பொய்ஒன்றே
பொய்கட்டிக்
பொய்கண்டாய்
பொய்கொடுத்த
பொய்த்த
பொய்படாப்
பொய்பிடித்தார்
பொய்பிழை
பொய்ய
பொய்யனேன்
பொய்யன்
பொய்யர்
பொய்யர்க்
பொய்யா
பொய்யாத
பொய்யான
பொய்யாம்
பொய்யால்
பொய்யி
பொய்யிற்
பொய்யுடையார்
பொய்யே
பொய்யேஉரைக்
பொய்யை
பொய்யோ
பொய்யோர்
பொய்வகை
பொய்வந்த
பொய்விடு
பொய்விட்
பொய்விட்டி
பொய்விரிப்
பொய்விளக்கப்
பொருட்டலநும்
பொருட்பெரு
பொருட்பெருஞ்
பொருட்பெருந்
பொருணற்
பொருத்தமிலார்
பொருத்திக்
பொருந்தி
பொருந்துகின்ற
பொருப்புறு
பொருளறியேன்
பொருளிலே
பொருளே
பொருளேநின்
பொருள்எலாம்
பொருள்நான்
பொறிகரண
பொறித்துனைப்
பொறிவே
பொறுக்கினும்
பொறுத்தாலும்
பொற்குன்றே
பொற்பங்
பொற்பதத்தாள்
பொற்புடைய
பொற்புறவே
பொற்றம்பம்
பொலிவேன்
பொல்லா
பொல்லாத
பொள்ளற்
பொழுது
போக
போகங்கொண்
போகமே
போகம்
போகின்ற
போதஆ
போதநடு
போதந்
போதல்
போதா
போதாந்த
போதுகொண்
போதுசெலா
போதுதான்
போதெலாம்
போதோ
போர்க்கும்
போர்மால்
போற்ற
போற்றார்
போற்றி
போற்றிஎன்
போற்றிடு
போற்று
போற்றுதிஎன்
போற்றுவார்
போற்றேன்
மகமதிக்கு
மக்கட்
மங்கலத்தை
மங்கையர்
மஞ்சடை
மஞ்சட்
மஞ்சனைய
மஞ்சுபடும்
மஞ்சேர்
மடங்கலந்தார்
மடந்தை
மடம்புரி
மடல்வற்றி
மடிகொள்
மடிக்குறும்
மடுக்க
மடுக்கநும்
மடுக்கும்
மடையார்
மடையிற்
மட்டகன்ற
மட்டாரும்
மட்டார்
மட்டித்
மட்டின்
மட்டுக்
மட்டுண்ட
மட்டுப்
மணக்குமலர்த்
மணங்கே
மணங்கொ
மணங்கொள்
மணப்புது
மணப்போது
மணமுளதாய்
மணம்புரி
மணவாளர்
மணிகொண்ட
மணிக்கதவம்
மணிக்குழை
மணித்தலை
மணிமிடற்
மணிமுடி
மணியார்
மணியே
மண்அனந்தங்
மண்கிடந்த
மண்ண
மண்ணாசை
மண்ணாதி
மண்ணாலும்
மண்ணாளா
மண்ணினால்
மண்ணினீள்
மண்ணினுள்
மண்ணின்
மண்ணிலே
மண்ணில்
மண்ணுடை
மண்ணும்
மண்ணுல
மண்ணுள்
மண்ணேயும்
மண்ணை
மண்நீர்
மண்பட்டு
மண்பூத
மண்முகத்தில்
மண்முதலாம்
மண்முதல்
மதத்தி
மதத்திலே
மதம்எ
மதம்எனும்பேய்
மதம்என்றும்
மதம்பிடித்
மதம்புகல்
மதிஒளிர்
மதிக்கண்ணி
மதிக்களவா
மதிதத்து
மதித்த
மதித்திடுதல்
மதிப்பாலை
மதிமண்ட
மதியணிசெஞ்
மதியணிந்த
மதியாமல்
மதியில்
மதியும்
மதியே
மதியைக்
மத்த
மத்தனைவன்
மத்தேறி
மநிகொள்
மந்தா
மந்திரமாய்ப்
மந்திரம்
மனக்கேத
மனமகிழ்ந்
மனமாதி
மனமான
மனமெலி
மனமே
மனம்இளைத்து
மனம்எனும்ஓர்
மனம்பிடியா
மனைஅணைந்த
மனைஅணைந்து
மன்அமுதாம்
மன்உயிர்க்குத்
மன்செய்து
மன்னப்பா
மன்னப்பார்
மன்னம்
மன்னர்நாதர்
மன்னளவில்
மன்னவ
மன்னி
மன்னிய
மன்னியபொன்
மன்னு
மன்னுகின்ற
மன்னுங்
மன்னுதிருச்
மன்னும்
மன்னே
மன்னேர்
மன்பதை
மன்புருவ
மன்றஓங்
மன்றன்
மன்றா
மன்றாடுங்
மன்றாடும்
மன்றார்
மன்றி
மன்றிடை
மன்றுடையாய்
மன்றுடையார்
மன்றுள்நின்
மயங்கிடேல்
மயங்கிநெஞ்சு
மயங்கினேன்
மயங்குந்
மயங்குபுத்தி
மயிலின்
மரணம்எனும்
மருகா
மருக்கா
மருட்டி
மருட்டு
மருட்பெருஞ்சோ
மருணா
மருந்தறியேன்
மருந்தானை
மருந்திது
மருந்தினின்
மருந்தென
மருப்பா
மருளுடையேன்
மருளும்
மருளுறும்
மருளேய்
மருளொடு
மருள்அ
மருள்ஆர்ந்த
மருள்இலா
மருள்உறு
மருள்நெறிசேர்
மருள்வடிவே
மருவார்
மருவும்
மறந்தா
மறப்பறியாப்
மறப்பற்ற
மறப்பி
மறப்பெலாம்
மறப்பே
மறப்பேன்
மறப்பை
மறவா
மறிக்கும்
மறிதரு
மறிநீர்ச்
மறியேர்
மறுமை
மறைஎலாம்
மறைகளும்
மறைக்கொளித்
மறைமுடி
மறைமுடிக்கு
மறைமுடிக்குப்
மறையும்
மறைவ
மற்றறிவோம்
மற்றவர்
மற்றிதனை
மற்றோர்
மலங்கழிந்
மலங்கவிழ்ந்
மலங்கி
மலங்கும்
மலஞ்சா
மலஞ்சான்ற
மலத்திலே
மலத்தில்
மலப்பகை
மலமைந்து
மலவா
மலைதரு
மலைநேர்
மலைமேலும்
மலையான்
மலையிலக்
மலையும்
மலையை
மலைவறியாப்
மலைவாங்குவில்
மலைவி
மலைவிலாத்
மழவுக்கும்
மழுவார்
மாகம்
மாகலை
மாசறுநின்
மாசில்
மாசுடையேன்
மாசுவரே
மாடமிசை
மாடொன்
மாட்சி
மாணப்
மாணவ
மாணாத
மாணி
மாணித்த
மாணேயத்
மாண்காத்
மாண்கொள்
மாதங்க
மாதர்
மாதவத்தால்
மாதேகேள்
மாதேவா
மாதோர்
மாநந்த
மாநிருபா
மானமிலார்
மானாகி
மானினைத்த
மானினொடு
மானெழுந்
மானேர்
மான்எனும்ஓர்
மான்கண்டகை
மான்கொள்
மான்முடிமே
மான்முதலா
மான்றாம்
மாப்பிட்டு
மாமத்தி
மாமயில்
மாமாயை
மாமாயைப்
மாய
மாயா
மாயைஎனும்
மாயைநெறி
மாயையாற்
மாயையால்
மாயைவினை
மாரனை
மார்க்கமெலாம்
மாறத
மாறா
மாறாத
மாறித்
மாறு
மாற்கா
மாற்பதம்
மாற்றரிய
மாற்றறி
மாற்றி
மாற்றுரைக்க
மாற்றைஅளந்
மாலக்
மாலயன்
மாலறி
மாலின்
மாலிலே
மாலும்
மாலெங்கே
மாலே
மாலை
மாலையிலே
மாலொடு
மால்அயர்ந்தும்
மால்எடுத்
மால்எடுத்துக்
மால்ஏந்திய
மாழை
மாவின்மணப்
மாவீழ்ந்திடு
மாவென்
மிகவுயர்
மிகவே
மிகுத்துரைத்தேன்
மிக்க
மின்இணைச்
மின்ஒப்பாம்
மின்நேர்
மின்னாளும்
மின்னுண்
மின்னும்
மின்னை
மின்னைநிகர்ந்
மின்னைநேர்
மின்னைப்
மின்னோ
மின்போலுஞ்
மின்போலே
மின்போல்வார்
மிளகுமேன்
மீதலத்
மீதான
மீதானத்
மீளாத
முக்குண
முடர்கள்
முடியா
முட்டியே
முதல்இ
முதுவோர்
முத்தனை
முத்தா
முத்தி
முத்திஒன்று
முத்திக்கு
முத்தியின்
முத்தியைப்
முத்தேவர்
முத்தொழிலோ
முந்தை
முந்தைநாள்
முந்தைவினை
முந்தோகை
முனித்தவௌ;
முன்அருந்
முன்அறியேன்
முன்ஒருநாள்
முன்செய்த
முன்னஞ்ச
முன்னம்
முன்னறியேன்
முன்னவனே
முன்னவா
முன்னாள்செய்
முன்னிய
முன்னுங்
முன்னுள
முன்னுழைப்பால்
முன்னேசெய்
முன்னேனோ
முன்னை
முன்னைப்
முன்னைமறை
முன்னைவல்
முன்னொடு
முன்பாடு
முன்பாட்டுக்
முன்பின்அறி
முன்புறு
முன்பே
முன்மணத்தில்
முன்மழை
முப்பொருளு
முப்போதும்
மும்மையை
முயன்றுலகில்
முருகநின்
முருகா
முறைப்படி
முற்று
முலைஒருபால்
முலைக்கலங்
முலைமுகங்
முலையைக்
முளையானைச்
முள்ளளவு
முழுதும்உணர்ந்
முவடி
முவரை
மூட
மூர்த்திகளும்
மூவருக்கும்
மூவர்களும்
மூவிரு
மெச்சிஅப்
மெச்சு
மெய்க்குலம்
மெய்ச்சுகமும்
மெய்ஞ்ஞான
மெய்தழைய
மெய்தான்
மெய்ந்நீ
மெய்ப்பொரு
மெய்மையே
மெய்ம்மையே
மெய்யகத்
மெய்யனைஎன்
மெய்யர்உள்
மெய்யா
மெய்யாக
மெய்யாவோ
மெய்யுணர்ந்த
மெய்யென்கோ
மெய்யேமெய்
மெய்யொன்று
மெய்யோர்
மெய்விட்ட
மெய்வைப்
மெலிந்தஎன்
மெல்லி
மெல்லியல்
மேடைமேல்
மேதினி
மேருமலை
மேருவெற்
மேலவ
மேலாகிய
மேலை
மேலைஏ
மேலைப்
மேல்வளர்
மேல்விளைவு
மேல்வெளி
மேவிஎன்
மைகண்ட
மைகொடுத்
மைக்கொண்
மைதவழ்
மைப்படியும்
மைய
மையரி
மையல்
மையான
மையிட்ட
மைவிட்டி
மோக
மோகஇருட்
மோகங்
மோகம்
யாது
யாதும்
யாதோ
யான்செய்
யான்புரிதல்
யான்முனம்
யாரினும்
யாரை
யோக
யோகமெய்ஞ்
யோகமே
யோகாந்த
வகரசி
வகார
வகுத்தஉயிர்
வகைஅறியேன்
வகைஎது
வஞ்ச
வஞ்சக
வஞ்சகப்
வஞ்சகராம்
வஞ்சகர்
வஞ்சகர்க்கெல்
வஞ்சந்
வஞ்சனையா
வஞ்சப்
வஞ்சமட
வஞ்சமி
வஞ்சமிலாத்
வஞ்சமிலார்
வஞ்சவினை
வடிக்குந்
வடியாக்
வட்ட
வட்டவான்
வட்டிமேல்
வட்டியே
வணங்கே
வணங்கொள்
வண்கலப்பில்
வண்டணிபூங்
வண்டார்
வண்டுகொண்
வண்ண
வண்ணப்பல்
வண்ணப்பொன்
வண்ணமிகு
வண்ணம்
வண்பூவில்
வண்மை
வண்மைபெறு
வதன
வந்தருள்
வந்தார்
வந்தாள்வாய்
வந்திப்
வந்து
வந்தென்
வந்தோடி
வனமெழுந்
வனம்போய்
வனையுமதுர
வன்கண்ணர்
வன்கொடுமை
வன்சுவைத்தீ
வன்செயல்
வன்சொற்
வன்சொலினார்
வன்சொல்லின்
வன்நோயும்
வன்னமுதே
வன்னி
வன்னெஞ்சப்
வன்னேர்
வன்பட்ட
வன்பர்
வன்பில்
வன்புகலந்
வன்புடையார்
வன்பெரு
வன்பொடு
வன்மானங்
வன்மூட்டைப்
வன்மை
வன்மையில்
வம்பனேன்
வயங்கு
வயமான
வயலா
வயலார்
வரகே
வரங்கொள்
வரமன்
வரமு
வரம்பழுத்த
வரம்பெறும்
வரவுசெல
வருகணத்து
வருத்த
வருத்தந்
வருநாள்
வருந்தும்
வருந்தேன்
வருபகற்
வருபயன்
வருமுன்
வருமுயிர்
வருமொழிசெய்
வருவாய்
வருவார
வருவித்த
வரைஅபர
வரைகடந்
வரைக்கு
வரையற்ற
வறுத்தலே
வற்புதனேன்
வலதுசொன்ன
வலத்தவா
வலத்தால்
வலத்திலே
வலந்தங்
வலமே
வலிந்தெனை
வலிய
வலைப்பட்ட
வல்இருள்
வல்லபத்
வல்லவா
வல்லாய்
வல்லாரும்
வல்லார்
வல்லி
வல்வினைப்
வளங்கன்று
வளங்கொ
வளங்கொளும்
வளஞ்சே
வளநீ
வளம்பெறுவிண்
வளியே
வளைத்தே
வள்அயில்
வள்ளன்
வள்ளலாம்
வள்ளலே
வள்ளலைப்
வள்ளல்
வள்ளல்இவ்
வள்ளல்உனை
வள்ளால்
வழுத்தார்
வாஎன்பார்
வாக்குக்
வாக்கொழிந்து
வாங்கிமலை
வாங்கிய
வாங்கு
வாசகமாய்
வாசங்
வாசி
வாசிவா
வாசிவாசி
வாடக்கற்
வாடனக்
வாடலறச்
வாடா
வாடிய
வாடு
வாட்கண்
வாட்கொண்ட
வாட்செல்லா
வாட்டமிலா
வாட்டமும்
வாட்டமெலாம்
வாட்டமெல்
வாட்டமே
வாட்டமொடு
வாட்டமோ
வாணரை
வாணாள்
வாணு
வாதமே
வாதம்
வாதாகா
வாதித்த
வாது
வாதுபுரிந்
வாதுறும்இந்
வாதை
வான
வானங்
வானசிற்கன
வானடு
வானதுவாய்ப்
வானத்தின்
வானந்த
வானம்
வானம்எங்
வானவர்கோன்
வானாகி
வானார்
வானாள
வானிருக்கும்
வானிலே
வானும்
வானேஅவ்
வானை
வானோர்
வானோர்க்
வான்கண்ட
வான்கலந்த
வான்காண
வான்காணா
வான்கொடுத்த
வான்தேட
வான்நிகர்
வான்பிறந்தார்
வான்மா
வான்றோய்
வான்வண்ணக்
வான்வந்த
வான்வளர்
வான்வளர்த்
வான்வேண்டிக்
வான்வேண்டு
வாமஸோதி
வாயன்றேல்
வாயாகி
வாயாத்
வாயார
வாயி
வாய்கொண்
வாய்க்கடையா
வாய்க்கும்உன
வாய்க்குறும்
வாய்திறவா
வாய்ந்த
வாய்ந்தபர
வாய்பிடி
வாய்மட்டில்
வாய்மூடிக்
வாய்மையிலாச்
வாரமுளார்
வாரம்
வாரா
வாரார்முலை
வாரீர்
வாரேனோ
வார்க்கொண்
வாளாருங்
வாளி
வாளேய்
வாழா
வாழாத
வாழி
வாழிஎன்
வாழிநின்
வாழிமா
வாழும்
வாழும்இவ்
வாழைக்
வாழையடி
வாழ்ந்தாரை
வாழ்வது
வாழ்வனோ
வாழ்வில்
வாழ்வுநிலை
வாழ்வே
வாழ்வேநற்
வாழ்வேன்அரு
வாழ்வை
வாவா
விச்சை
விச்சைப்
விஞ்சகத்தா
விஞ்சு
விஞ்சுடையாய்
விடங்க
விடங்கொள்
விடநாகப்
விடமிலை
விடிந்ததுபேர்
விடுத்தேன்
விடுமாட்டில்
விடைய
விடையமொன்றுங்
விடையவா
விடையார்
விடையிலை
விடையுடை
விட்டொற்
விணங்காத
விண்அ
விண்டங்
விண்டபோ
விண்டு
விண்டுறுங்கை
விண்ணவர்
விண்ணவர்கோன்
விண்ணார்
விண்ணிடத்தே
விண்ணுடை
விண்ணுறு
விண்ணெலாம்
விண்ணேவிண்
விண்பார்
விண்பூத்த
விதிஇழந்த
விதிஎ
விதிக்கும்
விதித்தனை
விதிப்பவர்கள்
விதியாகி
விதியும்
விதிவிலக்கீ
விதுவாழ்
விதுவும்
வித்தக
வித்தகம்
வித்தாகி
வித்திலாம
வித்தெலாம்
வித்தெல்லாம்
வித்தை
விந்து
விந்துநிலை
விந்தோ
வினைத்தடைதீர்த்
வினைமாலை
வினையி
வினையே
விமலை
விரசுல
விரதமா
விரதம்
விரிதுய
விரித்தானைக்
விரிந்தமனம்
விரிந்திடும்ஐங்
விருந்தினர்
விருப்பாகும்
விருப்பி
விருப்பிலேன்
விருப்பு
விரும்பித்
விரைசேர்
விரைந்து
விரைந்துகேள்
விரைந்துநின்
விரைந்துவிரைந்
விரைவாய்
விற்கண்
விலங்குகின்ற
விலைகடந்த
வில்லாம்
வில்லார்
வில்லை
வில்லைப்பொன்
வில்வத்
விளக்கறியா
விளக்குறழ்
விளங்கறிவுக்
விளங்கியஐங்
விளங்கு
விளங்குபர
விளங்குமணி
விளைத்தனன்
விளைப்பேன்
விழற்கிறைத்து
விழற்கிறைத்துக்
விழிக்கஞ்ச
விழித்துவிழித்
விழியைத்
விழியொண்
விழுக்குலத்தார்
விழுத்தலை
வீட்டார்
வீட்டுக்
வீட்டுத்
வீட்டைப்
வீண
வீணவத்தை
வீணே
வீதியில்
வீயுமிடு
வீர
வீறுடையாய்
வீற்றா
வீற்றார்நின்
வீழாக
வெங்கேத
வெங்கொளித்தேள்
வெங்கோடை
வெச்சென்ற
வெஞ்சஞ்
வெடிக்கப்
வெடித்தளிந்த
வெட்டை
வெண்மை
வெதிர்உள்
வெந்நரகில்
வென்றிக்
வென்றே
வெப்பார்
வெப்பிலை
வெப்பில்
வெம்பெரு
வெம்மத
வெம்மதிக்
வெம்மான்
வெம்மாலைச்
வெயில்மேல்
வெய்ய
வெய்யநொய்ய
வெய்யபவக்
வெய்யலிலே
வெருட்சி
வெருவாம
வெருவிக்கும்
வெறிக்கும்
வெறிபி
வெறுக்க
வெற்ப
வெற்புறு
வெற்பை
வெற்றார்புரம்
வெற்றி
வெற்றிப்
வெல்லு
வெளிக்குள்
வெளியாய்
வெள்ள
வெள்ளங்கொண்
வெள்ளச்
வெள்ளத்தி
வெள்ளமணி
வெள்ளமுதும்
வெள்ளம்
வெள்ளி
வெள்ளைப்
வெள்விடை
வேகாதகால்உணர்ந்து
வேங்கை
வேட்டேன்
வேணிக்க
வேணிக்கண்
வேணிக்கு
வேண்டாமை
வேண்டார்
வேண்டுகொண்
வேண்டும்
வேத
வேதங்க
வேதத்தின்
வேதநெறி
வேதந்
வேதனென்
வேதனை
வேதனைச்
வேதப்
வேதமுடி
வேதமுதற்
வேதமும்
வேதமே
வேதா
வேதாக
வேதாந்த
வேதிய
வேம்புக்கும்
வேயை
வேய்க்குப்
வேய்ப்பால்மென்
வேறுபல்
வேறோர்
வேற்றுமுகம்
வேலன்
வேலை
வேலைஅப்
வேல்கொண்ட
வேல்கொளும்
வைகறைஈ
வைகிய
வைதிலேன்
வைத்த
வைய
வையகத்தீர்
வையக்
வைவ
வைவளர்
வௌ;வினைக்
வௌ;வினையும்
ஸோதி
ஸோதிமணி
ஸோதியுள்